Nikah

Nikah

Religinės santuokos sudarymas ir jos įtraukimas į oficialią valstybinę apskaitą

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaitos tvarką Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.24 straipsnio 2 dalimi santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje Įstatymo nustatyta tvarka, jeigu:

1) nebuvo pažeistos Civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos;

2) santuoka buvo sudaryta pagal Lietuvos Respublikoje įregistruotų ir valstybės pripažintų religinių organizacijų kanonų nustatytą procedūrą;

3) santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka buvo įtrauktas į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje šios knygos nustatyta tvarka. 

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta religinė santuoka oficialiai įtraukiama į apskaitą Civilinio kodekso 3.304 straipsnio nustatyta tvarka.

Santuokai sudaryti reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentų kopijas (pvz. pasas).

2. Gimimo liudijimas.

3. Pažyma apie šeimyninę padėtį įrodančią, kad nei vienas iš būsimų sutuoktinių nėra susituokęs su kitais asmenimis ir nėra kliūčių santuokos sudarymui. Jeigu asmuo yra išsituokęs ar našlys, pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį.*

* Atkreiptinas dėmesys, kad, jei sutuoktinis yra Užsienio valstybės pilietis, kartu su pranešimu apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikta jo asmens tapatybės dokumento kopija ir jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių (daugiau apie dokumentų legalizavimą rasite Renkuosi Lietuvą  arba Užsienio reikalų ministerija). Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteiktapapildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, pateikiama to asmens pasirašyta teisingumo ministro nustatytos formos deklaracija, kuria patvirtinama, kad nėrakliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje. Jei sutuoktinis yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, taip pat turi būtipateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje santuokos sudarymo metu patvirtinantis dokumentas (jo kopija). Užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduoti dokumentai turi atitikti Taisyklių 19 punkte nustatytus reikalavimus.

Religinės santuokos sudarymo tvarka bendruomenėse

Santuoka gali būti organizuojama mečetėje, bendruomenės namuose/centre,  jūsų namuose ar pasirinktoje gražioje vietoje.

1. Jaunųjų pritarimas santuokai. Jaunikis turi būti musulmonas, jaunoji - musulmonė, krikščionė ar žydė (tikinti į Dievą).

2. Du liudininkai (du vyrai arba vienas vyras ir dvi moterys) musulmonai;

3. Materiali vestuvių dovana pagal susiformavusias gyvenamosios vietos tradicijas, vadinama "mahr", turi būti įteikiama jaunajai. 

4. Stipriai rekomenduojame, kad santuokos sudarymo metu dalyvautu taip pat jaunosios tėvas (arba globėjas/atstovas), arabiškai vadinamas "uali". Atitinkamai pagal jos tikėjimą. Moteriai, neseniai priėmusiai islamą ir neturinčiai vyriškos lyties musulmonų giminaičių, jos interesus/poreikius atstovauja muftijus/imamas arba Bendruomenės vyriausiasis gali paskirti gerą vardą arba autoritetą turintį bendruomenės narį būti jos atstovu.

5. Turi būti sumokėtas Bendruomenės nustatytas santuokos sudarymo rinkliavos mokestis.

P.S. jei turite jau išduotą Civilinės metrikacijos įstaigos santuokos liudijimą - prašome informuoti ir pateikti iš anksto.